شهرداری ها از محل تسهیلات صندوق توسعه استفاده می کنند

مونسان
رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: شهرداری ها می توانند از محل منابع گردشگری صندوق توسعه ملی برای ورود به حوزه مرمت بناها و خرید آنها استفاده کنند.

ادامه خواندن شهرداری ها از محل تسهیلات صندوق توسعه استفاده می کنند