معافیت گمرکی برای تجهیزات گردشگری/ وجود قوانین مترقی سرمایه گذاری

سعید اوحدی
معاون میراث فرهنگی گفت: قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی از مترقی ترین قوانین است و به سرمایه گذاری که در ایران فعالیت کند ویزای ۳ ساله مولتی تعلق خواهد گرفت.

ادامه خواندن معافیت گمرکی برای تجهیزات گردشگری/ وجود قوانین مترقی سرمایه گذاری