نوبل ادبیات و تمام حاشیه‌هایش

جایزه نوبل

رسوایی جنسیِ همسر یکی از اعضا آخرین تیر بر پیکره نیمه جان کمیته نوبل ادبیات بود و این اتفاق حالا باعث سر باز کردن زخم شده است.

ادامه خواندن نوبل ادبیات و تمام حاشیه‌هایش